ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งประชาสัมพันธ์ ขอให้นักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้น ลงทะเบียนชุมนุม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ออนไลน์ ประจำปี 1/2565 ในวันที่ .......... มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ทั้งนี้ระบบจะทำการปิด เวลา 16.30 น. ของวันที่ .......... กรกฎาคม 2565


กำหนดการลงทะเบียนชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนชุมนุม
1. การลงทะเบียนกิจกรรมสามารถลงทะเบียนผ่านโทรศัพท์ Smartphone ได้
2. นักเรียน 1 คน  มีสิทธิ์เลือกลงทะเบียนได้ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้ครั้งเดียว 

3. ให้นักเรียนลงทะเบียนชุมนุมได้ ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. - วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น.                       

(ระบบปิดลงทะเบียนภายในวันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. )


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วิธีการเข้าสู่ระบบลงทะเบียน

นักเรียนที่จะลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์ให้ปฏิบัติดังนี้

รหัสผู้ใช้   :รหัสประจำตัวนักเรียน 5 หลัก                                     
รหัสผ่าน   :วัน/เดือน/ปีเกิด(พ.ศ.)

ตัวอย่าง :
ชื่อ   :  เด็กชายศรัทธา  ชาวฟ้าแดง
ผู้ใช้ :  32000 (เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก)
รหัสผ่าน :  11/11/2565 (วัน/เดือน/ปีเกิด
)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------